ETTE-työturvallisuuden koulutusmalli

ETTE-työturvallisuuden RCAI-koulutusmalli

ETTE-turvallisuuskoulutus tarjoaa yhteisen pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen koulutus heillä on.

SafeOnStage-hankkeessa kehitetty esitysteknisen työturvallisuuden neliportainen koulutusmalli kattaa työturvallisuuden organisaation eri tasoilla.

Työturvallisuus läpäisee tavalla tai toisella koko organisaation aina johdosta ruohonjuuritason tekijöihin saakka. Tästä johtuen organisaation eri tasoilla toimivat ammattilaiset tarvitsevat eri tyyppistä koulutusta asemansa huomioon ottaen.

Tutustu mallin osa-alueisiin alla!

Yhteiseurooppalaiseen ETTE (European Theatre Technicians Education) -materiaaliin pohjaava SafeOnStage -hankkeen luoma neliportainen turvallisuuskoulutusmalli. ©SafeOnStage

Responsibility - Vastuu
Organisaation turvallisuusjohdolle ja tapahtumajärjestäjille suunnattu koulutus, joka pureutuu työturvallisuuden vastuisiin.

Työturvallisuudessa vastuut on määritelty lakisääteisesti. Koulutusmallimme ensimmäisessä osassa nämä alaspesifiset vastuut avataan organisaatiokohtaisesti vastuutehtävissä toimiville. Käytännössä se tarkoittaa teknis-taiteellisen toimintaympäristön toiminnan ja prosessien aukikirjaamista turvallisuuden näkökulmasta ja johdon sitouttamista muutokseen.

Koulutusmallin ensimmäisen osa toteutetaan työpajana, johon osallistuu ensin johto, jonka jälkeen esihenkilöt liittyvät mukaan. Lopuksi tuloksia pohditaan yhdessä ja muodostetaan suunnitelma jatkosta.

Sisältö: 3 + 3 h työpajat
Kesto: 2 vkoa

Teatterin lava kuvattuna ylhäältäpäin

Competence - Osaaminen
ETTE-kompetenssien koulutus esihenkilöille, jotka vastaavat turvallisuuden käytännön toteutumisesta ja osaamisen jakamisesta.

Esihenkilöiden tulee tietää vastuunsa koko organisaation näkökulmasta, mutta samalla heidän osaamisensa (kompetenssi) tulee varmistaa. Osaamisen varmistaminen ja koko organisaation käytäntöjen linjaustarpeiden selvittäminen ovat koulutusmallin toinen osa.

Hankkeen tuottamien tarkistuslistojen avulla toteutetun osaamiskartoituksen jälkeen esihenkilöt tietävät vastuunsa ja osaavat työturvallisuuden keskeiset kompetenssit. He ovat myös valmiita viemään kompetensseja eteenpäin alaisilleen.

Sisältö: 12 moduulia
Kesto: 6 - 12 kk, keskimäärin 4 h / moduuli

Teatterin pyörölavaa liikuttavat pyörät

Activation - Aktivointi
Turvallisuusajattelun aktivointi työntekijöille: miten turvallisuus ja yhtenäinen työkulttuuri organisaatiossa toteutuu, missä on vielä kehitettävää.

Koulutusmallin aktivointiosa pureutuu työntekijöiden tapaan toteuttaa turvallisuutta käytännössä ja pohjautuu vuorovaikutteiseen prosessiin työturvallisuuden kehittämiseksi. Vuorovaikutteisuus työtapojen linjaamisessa tai standardoinnissa läpi organisaation edellyttää työntekijöiltä alaistaitoja.

Aktivointi on mahdollista vain silloin, kun työntekijät ovat motivoituneita ylläpitämään ja kehittämään työturvallisuutta ja kun samanaikaisesti esihenkilöllä on aito halu kehittää työyhteisöä ja sen työturvallisuutta. Joissain työyhteisöissä tämä edellyttää lisäksi pahimpien osaamisvajeiden paikkaamista.

Sisältö: 1-10 moduulia
Kesto: 6 - 12 kk, keskimäärin 1-2 h / moduuli

Konserttiareenan lavan rakennusta

Induction - Perehdyttäminen
Perehdytyskoulutus uusille työntekijöille, turvallisuuden yhtenäisiin toimintamalleihin vihkiytyminen.

Jokaiseen työyhteisöön liittyy tiettyjä toimintatapoja, jotka tulee perehdyttää keskitetysti jo työsuhteen alussa, jolloin työtehtävien suorittaminen selkeytyy.

Koulutusmallin neljäs osa on tarkoitettu mallin muut osat jo läpikäyneeseen työyhteisöön tulevalle uudelle työtekijälle ja hänen saattamisekseen samalle osaamisen tasolle muiden kanssa. Perehdyttäminen tapahtuu perinteisesti usein muiden tekemistä seuraamalla, mutta mallimme ehdottaa aktiivista osaamista varmentavaa otetta perehdyttämisen osaksi.

Sisältö: 10 moduulia
Kesto: 30 pv, 15-20 h

Teknikoita nostamassa trussirakennelmaa.

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit koulutusmallin mukaisesta työturvallisuuden kehittämisestä, jos tarkistuslistojamme läpikäytyäsi olet jo havainnut osaamisvajeita tai jos haluat vain vaihtaa ajatuksia työturvallisuuskoulutuksesta, ota yhteyttä!

Lisätiedot
Tutkintovastaava Mikko Pirinen, mikko.pirinen@metropolia.fi