Kouluttajien koulutus

Työelämälähtöinen ETTE-turvallisuuskoulutus -
kouluttajien koulutus (5 op)


SafeOnStage-hankkeessa toteutetaan työelämälähtöisen ETTE-turvallisuuskoulutuksen työelämäkouluttajaksi valmistava viiden opintopisteen laajuinen pilotoiva koulutus alkaen elokuussa 2021.

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu esitys-, teatteri, ja tapahtuma-alalla oleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää työturvallisuusosaamistaan ja toimia kouluttajina. Koulutus on valtakunnallinen ja on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutus toteutetaan monimuotona, jonka pääpaino etätoteutuksessa. Opintojakson suorittaneita voidaan kutsua kouluttajiksi SafeOnStage-hankkeen sekä Metropolian esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelman järjestämiin koulutuksiin.

ETTE

ETTE (European Theatre Technicians Education) on esitysteknisen alan työturvallisuuden perusteet kattava koulutus, joka käy läpi kymmenen esitys- ja tapahtuma-alan esitysympäristön turvallisuuden kannalta olennaisinta taitoa:

1. Työskentele turvallisesti
2. Luo turvallinen ja ympäristöystävällinen työpaikka
3. Työskentele ergonomisesti
4. Käytä henkilösuojaimia
5. Varmista paloturvallisuus esitysympäristössä
6. Työskentele korkealla turvallisesti
7. Käytä tilapäistä pienjänniteverkkoa turvallisesti
8. Käytä työkaluja turvallisesti
9. Työskentele turvallisesti kemikaalien kanssa
10. Pystytä ja ripusta esitystekniikkaa turvallisesti

ETTE-turvallisuuskoulutuksen johtava ajatus on, että jokaisen esitysympäristössä työskentelevän henkilön on tärkeää osata toimia turvallisesti, ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja suhtautua turvallisuuteen kriittisesti.

Sisällön idea on, että turvallisuus on peruslähtökohta ja tapa toimia, ei toteutuksen osa tai lisäarvo. Kaikkien stagella työskentelevien, teknikoista johtajiin, tulee toimia esitysalueella turvallisesti. Kaikkien tulee ymmärtää turvallisen työskentelyn periaatteet ja omaksua turvallisuutta ylläpitävä asenne.

ETTE on kehitetty alun perin kansainvälisessä Erasmus+-rahoitteisessa hankkeessa vuosina 2014-2017. Yhteiseurooppalaiseksi turvallisuuden perusopetuspaketiksi kehitetty ETTE tarjoaa pohjan sille, että esitys- ja tapahtuma-alan tekniset ammattilaiset voivat työskennellä turvallisesti kaikkialla Euroopassa riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin ja minkä tasoinen pohjakoulutus heillä on. ETTE on lyhenne sanoista European Theatre Technicians Education, lisätietoa https://stage-tech-edu.eu/

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää turvallisen työskentelyn merkityksen osana esitys- ja teatteriteknistä ammattitaitoaan ja osaa välittää osaamistaan edelleen osana omaa työyhteisöään. Opiskelija osaa tuottaa turvallisuusaiheista koulutusmateriaalia ja osaa soveltaa tietoa omaan työskentelysektoriinsa ja työyhteisöönsä.

Hän osallistuu turvallisen ja kestävän työympäristön ylläpitämiseen. Opiskelija tuntee ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavat tekijät ja työskentelee ergonomisesti. Hän tuntee esitys- ja teatteriteknisessä työssä tarvittavat henkilösuojaimet ja käyttää niitä tarvittaessa. Opiskelija osaa ehkäistä tulipaloja esitystiloissa. Opiskelija työskentelee turvallisesti putoamisvaarallisella alueella. Opiskelija työskentelee turvallisesti esitys- ja teatteriteknisten sähköjärjestelmien kanssa. Hän osaa työskennellä turvallisesti yleisimpien työkalujen kanssa sekä osaa käyttää esitystoiminnassa yleisiä kemikaaleja turvallisesti. Opiskelija osaa käsitellä ja ripustaa esitysteknistä kalustoa turvallisesti.

Lisäksi opiskelija hahmottaa työturvallisuuden kokonaisuutta ja määräyspohjaa työnantajan ja esimiehen näkökulmista esitystoiminnassa. Hän tuntee työturvallisuuden ja työsuojelun vastuut ja roolit. Opiskelija on tutustunut riskien arvioinnin ja hallinnan prosessiin ja työtapoihin. Opiskelija kehittää oman työskentelynsä ja/tai työyhteisönsä turvallisuuskulttuuria ja riskien arviointia sekä riskien hallintaa.

Opintojakson teemat

✓ turvallisuus esitys- ja teatteriteknisessä työssä
✓ ergonominen työskentely
✓ henkilösuojaimet
✓ paloturvallisuus esitystiloissa
✓ esitysteknisten järjestelmien sähköturvallisuus
✓ putoamisvaarallisella alueella työskentely
✓ työkalujen ja kemikaalien turvallinen käyttö
✓ ripustusturvallisuus

Edeltävä osaaminen

Esitystoiminnan turvallisuus -opintojakson suoritus tai vastaava osaaminen ja riittävä kokemus alalta. Lisäksi opintojaksolle osallistuja tuntee esitys- ja teatteritekniikan käyttöä esitysympäristöissä ja omaa perustiedot ja -taidot esitysteknisten järjestelmien käytöstä ja työtavoista.

ETTE-turvallisuuskoulutus - kouluttajien koulutus (5 op)

Aikataulu: elokuu 2021 - tammikuu 2022

Kohderyhmä: Esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, jotka toimivat turvallisuusvastuutehtävissä tai joiden työnkuva tai osa siitä liittyy ammattimaisten esitysympäristöjen turvalliseen toteuttamiseen.

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan monimuotona, jonka pääpaino on etätyöskentelyssä. Koulutus sisältää luentoja, itseopiskelua ja ryhmätehtäviä. Opiskelijasta riippuen koulutus voi sisältää vierailun esitys-, teatteri- tai tapahtuma-alan organisaatioissa. Koulutuksessa tuotetaan opiskelumateriaalia osin opiskelijalähtöisesti. Opintojakso päättyy simuloituun käytännön koetilanteeseen, jonka opiskelijan tulee läpäistä hyväksytysti.

Laajuus ja sitovuus: Opintojakson laajuus on viisi opintopistettä. Koulutus sisältää itsenäisen ennakkotehtävän. Osalla etätapaamiskerroista läsnäolo on välttämätön.

Etätapaaminen

Etätapaaminen, keskiviikko 4.8.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, sunnuntai 15.8.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, maanantai 6.9.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, keskiviikko 6.10.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, sunnuntai 24.10.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, maanantai 15.11.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, maanantai 29.11.2021, klo 13:30 - 16:30

Etätapaaminen, tiistai 14.12.2021, klo 13:30 - 16:30

Läsnäolovelvollisuus:

Lähitapaaminen, maanantai 10.1.2022 klo 10:00 - 17:00

Opettaja: Vastuuopettajina Tero Aalto ja Essi Santala. Useita vierailevia luennoitsijoita.

Ilmoittautuminen päättyy: 20.6.2021

Hinta: SafeOnStage-hankkeessa toteutettu koulutus on osallistujille ilmaista.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksolle on päättynyt 20.6.2021. Kiitos kaikille ilmoittautuneille!

Paikkoja on rajoitetusti. Mahdollinen karsinta tehdään ansioluettelon perusteella. Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnoista mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, viimeistään neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätiedot:

Tero Aalto, tero.aalto2@metropolia.fi, puh. 040 629 9435

SafeOnStage-hanke

SafeOnStagessa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan turvallisuuskoulutusta ja ETTEturvallisuuskoulutuksen opetusta kehitetään eteenpäin työelämälähtöisesti. Tavoitteena on kehittää koulutusmalli, joka mahdollistaa turvallisuuskompetenssien tehokkaan oppimisen osana henkilön työtehtävää ja työyhteisöä.

SafeOnStage on Metropolia Ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteinen hanke, joka toteutetaan 1.4.2021 - 31.3.2022 ja jonka toiminta-alueena on koko Suomi.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla työskentelevät henkilöt, joiden työnkuva tai osa siitä liittyy tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Hankkeessa heitä koulutetaan kehitettävän turvallisuuskoulutusmallin mukaisesti. Hankkeessa koulutetaan lisäksi alan turvallisuusvastuutehtävissä työskenteleviä sekä asiantuntijoita, jotka voivat toimia turvallisuusaiheiden kouluttajina. Koulutus on luonteeltaan pilotoivaa ja osallistujille ilmaista.